De Medezeggenschapsraad in het kort.

 

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;

Het schoolreglement;

Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;

De taakverdeling binnen de schoolleiding;

Het vakantierooster;

Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

de samenstelling van de formatie; taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

verandering van grondstelling van de school; vaststelling van de schoolgids; vaststelling van de onderwijstijd; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

Wat is het verschil met de ouderraad?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad niet. Verder houdt de Ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De Ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de Ouderraad om advies vragen.

Met wie praat een medezeggenschapsraad?

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad. Als er een GMR is vertegenwoordig een van de MR leden vaak de MR in de GMR.

Wat is een GMR?

Het bestuur (bevoegd gezag) is verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen als zij meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau en bovenschoolsniveau verzekerd.

Daarnaast worden de leden van de GMR gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapraden uit het personeel of ouders van de desbetreffende school. Dat betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de medezeggenschapsraad. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR.

Het statuut

In het statuut staan de formele afspraken rondom de MR. Denk daarbij aan:

op welke wijze wordt de informatie gegeven en ontvangen? welke voorzieningen zijn er voor de MR?

hoe vindt de communicatie plaats? is er sprake van een thema MR of een GMR? wat zijn de bevoegdheden? wat is de zittingstermijn? op welke wijze vinden de verkiezingen plaats? hoe is het overleg met het bestuur geregeld? wie draagt welke verantwoordelijkheid?

Een voorbeeld van een statuur kunt u vinden op www.infowms.nl

Hoe blijft de achterban op de hoogte?

De agenda van de MR vergaderingen kan worden gepubliceerd op de website van de school en op een vaste plaats in de school worden opgehangen. Tevens kan de MR een vaste rubriek verzorgen in de schoolkrant.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR kan ouders en personeelsleden van harte welkom heten om een vergadering bij te wonen.

Op een jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar kan door de voorzitter van de MR een samenvatting worden gegeven van wat zich in het voorgaand schooljaar heeft afgespeeld in de MR en wat de plannen zijn voor het komend jaar. Ook is er dan gelegenheid tot nader kennismaken en het stellen van vragen.

Tips voor de communicatie met de achterban:

1.

Bedenk goed voor wie je de nieuwsbrief schrijft en welk niveau van kennis en informatie bij deze groep aanwezig is;

2.

Vermijd het gebruik van afkortingen en onderwijsjargon;

3.

Zorg voor een eigen herkenbare stijl in beeldmerk, opmaak en vormgeving;

4.

Verspreiding: kies je voor een papieren versie, een digitale of beide? Belangrijk is in ieder geval dat je iedereen bereikt;

5.

Diep onderwerpen in de nieuwsbrief uit i.p.v. er een verslag van een vergadering te maken;

6.

Bij een schoolwebsite: zorg dat de MR zijn eigen pagina heeft met ruimte voor de nieuwsbrief en algemene gegevens over de MR. Maak ook gebruik van de jaarvergadering, het jaarverslag, verkiezingen en de schoolgids;

7.

Houd als MR of als individueel lid een weblog bij waar plaats is voor discussies. Stel hiervoor regels op, opdat ongewenste uitingen voorkomen worden. Houd ze goed bij en actualiseer ze regelmatig, anders verliezen bezoekers hun belangstelling;

8.

Vraag de schoolleiding of het bevoegd gezag een tevredenheidspeiling uit te voeren. Bespreek de resultaten in de MR en zorg dat er iets gedaan wordt met de resultaten;

9.

Stimuleer het gebruik van ouder- en leerlingenraden en denktanks; gebruik de resultaten bij de besluitvorming in de MR;

10.

Maak spaarzaam gebruik van het organiseren en uitvoeren van een enquête. Beperk het aantal vragen, want het is een tijdrovende klus.

Indien er veel ouders op de school zijn die geschreven stukken niet (kunnen) lezen maak dan vooral gebruik van persoonlijk contact. Houd bijvoorbeeld een maandelijks spreekuur bij aanvang van de lessen in de hal van de school en tijdens belangrijke feesten waar veel ouders aanwezig zijn. Of hang foto's van de leden op een prikbord in de hal en spreek ouders aan op het schoolplein.

Hoe kunt u lid worden van de MR?

De MR leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut. Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld, indien nodig worden ook daarvoor verkiezingen uitgeschreven voor de personeelsleden.

Meer informatie

Meer informatie kunt o.a. u vinden op www.infowms.nl